Electronic Publication/s

journal
Florian Mühlfried

Perspektiven der Wiener Kaukasusforschung

22
ISSN Online: 1998-507X
ISBN-13 Online: 978-3-7001-7166-9
Subject Area: Social Anthropology
approbated - online

Florian Mühlfried
Perspektiven der Wiener Kaukasusforschung – Johanna Stigler zum Gedenken page 1
doi: 10.1553/wpsa22s1
(Abstract) (PDF)